2018-19  ನಕ್ಷೆಗಳು  GRAPHS

 

 
    ಜಮೆ- ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ      How the Rupee Comes
 
  ವೆಚ್ಚ- ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಬಾಬಿಗೆ  ಎಷ್ಷೆಷ್ಟು    Where the Rupee Goes
 
  ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ    Total Expenditure
 
  ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆಗಳು    Own Tax Revenue
 
 
 

 Home         Back