ಸಂಪುಟಗಳು Documents Link
ವಾರ್ಷಿಕ ವಿತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ Annual Financial Statement
ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಮೆಗಳ ಸವಿವರ ಅಂದಾಜುಗಳು Detailed Estimates of Revenue Receipts
 ವೆಚ್ಚದ ಸವಿವರ ಅಂದಾಜುಗಳು -ಬೇಡಿಕೆವಾರು
(ಸ೦ಪುಟ I ರಿ೦ದ VII)
Detailed Estimates of Expenditure -DEMANDWISE  (Volume I to VII) HTML

ಸಂಕ್ಸಿಪ್ತ ಅನುದಾನಗಳ ಅಭಿಯಾಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭತ ನಿಯೋಗ  (ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು 2)

Summary of Demands for Grants and Charged Appropriations-Part I & II

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ  ಹಣದ ವಿವರ
(ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು
 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ವಯ)

Budget Allotment for Zilla Panchayath
(Zilla, Taluk and Grama Panchayath Scheme wise)
HTML

ಇಲಾಖಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ,/ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವರ/XIV ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ /ಬಾಹ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ವಿವರ /ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಹೈದಾರಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) / ನಬಾರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳು,/ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲಣ ವೆಚ್ಚ (*)

Departmentwise Allocation
Details of Internal and Extra Budgetary Resources

XIV Finance Commission Grants

Details of Exp and Receipts of EAP
Special Development Plan, (including HKRDP)

NABARD Allocation and
Outlay on State Plan Schemes(*)
ಆಯವ್ಯಯದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ Overview of Budget
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯ   Gender Budget
ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹಣದ ವಿವರ
(ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜ 2016-17)
Details of Provisions for Plan Schemes
(RE 2016-17)
 ವೆಚ್ಚದ ಸಲುವಾಗಿ ಲೇಖಾನುದಾನ Vote on Account  for Expenditure
ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ  ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ Karnataka Scheduled Caste Sub Plan and Tribal Sub Plan Allocation
2016-17ರ ಆಯವ್ಯಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ವರದಿ Action Taken Report for Budget 2016-17
ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯ Appendix B Estimates State Level
ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ Appendix B Estimates District Level
ಅನುಬಂಧ (ಸಿ.ಡಿ.ಜೆ.ಹೆಚ್.ಐ ಮತ್ತು ಜೆ) Appendices (C,D,G,H,I and J)
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ Budget Allocation for Urban Local Bodies
ಆಯವ್ಯಯ ಜ್ಙಾಪನ ಪತ್ರ Budget Memorandum

       

Note : Some of the Documents are available in PDF format, to view them download Acrobat Reader

     Home          Back