6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 3ನೇ ಸಂಪುಟದ ವರದಿ -6th State Pay Commission Report - VOLUME 3
 
6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 2ನೇ ಸಂಪುಟದ ವರದಿ -6th State Pay Commission Report - VOLUME 2
 

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ  06  ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ  2018, ದಿನಾಂಕ 09-05-2018-
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 2018ರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ  ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ  06  ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ  2018,  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018- ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು Government Order and Notification NO.FD 06 SRP 2018-BENGALURU, DATED 19th APRIL, 2018-
Revision of scales of pay and other related orders.

 
 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು- 
Implementation of the recommendations  of the Sixth State Pay Commission

 
ಕರ್ನಾಟಕ ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ 
REPORT OF THE SIXTH STATE PAY COMMISSION KARNATAKA
   

  ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ-Questionnaire

ರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆದೇಶಗಳು
 

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಅಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು

 

6th State Pay Commission Members

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ನಿವೃತ್ತ), ಅಧ್ಯಕ್ಷರು Sri MR Sreenivasa Murthy, IAS (Retd) Chairman
ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ನಿವೃತ್ತ), ಸದಸ್ಯರು Sri Md Sanaullah, IAS (Retd) Member
ಶ್ರೀ ಅರ್.ಎಸ್.ಫೋಂಡೆ, ನಿಯಂತ್ರಕರು (ನಿವೃತ್ತ),
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಸದಸ್ಯರು Sri RS Phonde, Retired Controller,
State Accounts Department
Member
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ Sri M Manjunath Naik, IAS,
Commissioner of Excise
Secretary
 

ಸಂಪರ್ಕ 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗ,ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ,ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22353545-ಇ-ಮೇಲ್: sixpaycomm@gmail.com
http://www.karnataka.gov.in/paycommission

 
     Home