ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ-Questionnaire

ಅರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆದೇಶಗಳು
 

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಅಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು

 

6th State Pay Commission Members

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ನಿವೃತ್ತ), ಅಧ್ಯಕ್ಷರು Sri MR Sreenivasa Murthy, IAS (Retd) Chairman
ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ನಿವೃತ್ತ), ಸದಸ್ಯರು Sri Md Sanaullah, IAS (Retd) Member
ಶ್ರೀ ಅರ್.ಎಸ್.ಫೋಂಡೆ, ನಿಯಂತ್ರಕರು (ನಿವೃತ್ತ),
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಸದಸ್ಯರು Sri RS Phonde, Retired Controller,
State Accounts Department
Member
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ Sri M Manjunath Naik, IAS,
Commissioner of Excise
Secretary

First Meeting of Pay Commission-

 Additional Chief Secretary
 Sri ISN Prasad, IAS
 handing over Appointment Letter to Chairman and Members

 

ಸಂಪರ್ಕ 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗ,ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ,ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22353545-ಇ-ಮೇಲ್: sixpaycomm@gmail.com
http://www.karnataka.gov.in/paycommission

 
     Home