ರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆದೇಶಗಳು
 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017
GO No. FD 22 SRP 2017
15-05-2018 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017
GO No. FD 22 SRP 2017
31ನೇ ಜನವರಿ  2018 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 41 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017
GO No. FD 41 SRP 2017
04ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2017 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹ  ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017
GO No. FD 22 SRP 2017
11ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಪರಿಶೀಲನಾ
ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017
GO No. FD 22 SRP 2017
07ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2017

ಸುತ್ತೋಲೆ-02-6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಿಗೆ, ಸಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಕಾರದ ನೌಕರರುಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:  
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017
GO No. FD 22 SRP 2017
07ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ಸುತ್ತೋಲೆ-01-6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಕಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗಲು ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪಕಾಧಿಕಾರಿ (Nodal Officer) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 33 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017 (ಭಾ)
25ನೇ ಜುಲೈ 2017 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 33 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017 (ಭಾ)
18ನೇ ಜುಲೈ 2017 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 33 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017 (ಭಾ)
06ನೇ ಜುಲೈ 2017 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 33 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017 (ಭಾ)
29ನೇ ಜೂನ್ 2017 ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
GO No. FD 22 SRP 2017 15th June 2017 Terms of  conditions of the Chairman  and Members of the 6th  State Pay Commission - Grant of remuneration and other allowances- reg
Addendum  FD 22 SRP 2017 15th June 2017 ADDENDUM to GO No. FD 22 SRP 2017 15th June 2017
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017
GO No. FD 22 SRP 2017
01st June  2017 ದಿನಾಂಕ ಅರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ
Constitution of 6th State Pay Commission-Order Reg
 
     Home     Back